شماره تماس: 021-66903810-11

آنچه برای شناخت سردخانه ثابت لازم است